شرکت تمکین فولاد آسانبر طی 18 سال گذشته موفق به حضور در پروژه های عظیم دولتی و خصوصی شده است که
به اختصار نمونه پروژه های شاخص این شرکت معرفی می گردد.