بیشتر بدانید

در سال 1389 جهت سهولت هرچه بیشتر مسافرین تجهیزات این شرکت وارد ایستگاههای قطار گردید.

در ایستگاه راه آهن شهرهای تهران، مشهد و تبریز مجموعا  11 دستگاه آسانسور، 31 دستگاه پله برقی و 5 دستگاه پیاده رو متحرک توسط تیم فنی این شرکت پشتیبانی میشوند.