بیشتر بدانید

در این مجموعه 3 دستگاه آسانسور با سرعت 3 متر بر ثانیه توسط تیم تمکین فولاد آسانبر نصب و راه اندازی شد. تیم سرویس و نگهداری این شرکت تا کنون با توجه به حجم تردد و حساسیت تجهیزات، به صورت مقیم در تمام ساعت بهره برداری این مجموعه نسبت به انجام سرویس و نگهداری اقدام نموده است.