بیشتر بدانید

در این مجموعه 8 دستگاه پله برقی و 3 دستگاه آسانسور نصب و بهره برداری گردیده است.

در حال حاضر تجهیزات این مجموعه توسط تیم سرویس و نگهداری این شرکت سرویس و پیشتیبانی می شوند.