چاهك آسانسور

در پايين چاه آسانسور به فاصله قائم بین کف پایین‌ترین نقطه توقف تا کف چاه آسانسور، چاهک (Pit) می‌گویند. این فاصله همانند بالاسری از روی استاندارهای ویژه تعیین می‌شود و به نوع و سرعت آسانسور بستگی دارد. درواقع چاهک در چاه آسانسور به خاطر تأمین فضای لازم به‌عنوان جان‌پناه برای سرویس‌کار آسانسور و نصب برخی تجهیزات از قبیل ضربه‌گیر یا بافر آسانسور و… تعبیه می‌شود.