علت اهمیت نصب ریل‌های آسانسور:

در صورت استفاده نشدن از ریل‌های باکیفیت و هم‌تراز ننمودن در نصب، حرکت آسانسور به‌سختی امکان‌پذیر خواهد بود به‌این‌علت اتصالات بین ریل‌های آسانسور از اهمیت بسزایی برخوردارند. در ریل‌های تولیدشده به روش کشش سطح، فرآیند کشش سطح به اصلاح خصوصیات ماده خام پرداخته و سطح ریل‌های راهنما جداگانه پولیش نخواهند شد.

 تأثیر مسیر حرکت وزنه تعادل بر نرمی حرکت:

لرزش ناشی از حرکت وزنه تعادل از طریق سیم بکسل منتقل‌شده و نرمی حرکت را به‌نوعی تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. ریل‌های کابین بایستی نسبت به ریل‌های راهنمای وزنه تعادل، دارای کیفیت بیش‌تری باشند.